Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa huomattavista omistus- tai ääniosuuksien muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajien tekemät liputusilmoitukset.

Liputusilmoitus tulee tehdä, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Arvopaperimarkkinalakia on muutettu 19.4.2024 alkaen siten, että liputusvelvollisuus soveltuu myös Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattujen yhtiöiden osakkeenomistajiin ja osakkeenomistajiin rinnastettaviin henkilöihin. Liputusilmoitus Finanssivalvonnalle ja yhtiölle on tehtävä seuraavasti:

  1. Liputusrajan ylittävät osuudet 19.4.2024
    Jos omistus- tai ääniosuus on lain voimaantullessa 19.4.2024 vähintään viisi prosenttia, liputusilmoitus on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lakimuutoksen voimaantulosta eli viimeistään 19.6.2024.
  2. Muutokset omistus- tai ääniosuuksissa siirtymäaikana 19.4.-19.6.2024
    Jos jokin liputusraja on saavutettu, ylitetty tai alitettu kahden kuukauden siirtymäajan kuluessa eli 19.4.–19.6.2024, liputusilmoitus on tehtävä tämän siirtymäajan kuluessa eli viimeistään 19.6.2024.
  3. Liputus siirtymäajan päätyttyä (20.6.2024 alkaen)
    20.6.2024 alkaen liputusilmoitukset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta.

Liputusilmoitus Nightingale Health Oyj:lle tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ir@nightingalehealth.com.

Liputuslomake

Liputusilmoitus Finanssivalvonnalle tulee lähettää Finanssivalvonnan antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja liputusvelvollisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivuilla https://www.finanssivalvonta.fi/finanssisektorin-toimijalle/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/liputus/.