Toimintaympäristö

Nightingale Healthin liiketoimintatavoitteet ovat linjassa neljän terveydenhuoltoalan globaalin megatrendin kanssa: yksilöllistettyä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa koko väestölle, kroonisten sairauksien epidemia, terveydenhuoltoalan työntekijöihin kohdistuvat kasvavat paineet ja yleinen oikeus laadukkaaseen hoitoon.

Yksilöllistettyä ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa koko väestölle

Yksilöllisesti kohdennetun lääketieteen avulla voidaan tarjota hoitoa, joka yhdistää potilaan genetiikkaan, ympäristöön ja elämäntapoihin liittyvät tiedot ainutlaatuisella tavalla. Tämä lähestymistapa paitsi vahvistaa hoitojen tehokkuutta myös vähentää haittavaikutuksia varmistamalla hoidon yhteensopivuuden potilaan yksilölliseen profiiliin. Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kasvava painoarvo muuttaa terveydenhuollon painopistettä sairauksien hoitamisesta niiden ennaltaehkäisyyn. Tunnistamalla mahdolliset terveysriskit varhaisessa vaiheessa lääkärit voivat tarjota potilaille neuvoja ja hoitoa auttaakseen heitä ylläpitämään terveyttä paremmin koko elinikänsä ajan.

Datalla ja edistyksellisellä analytiikalla on merkittävä rooli uudella yksilöllisesti kohdennetun ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon aikakaudella. Yhdistämällä suuria määriä geneettistä, kliinistä ja ympäristöön liittyvää dataa voimme saada entistä kattavampaa tietoa yksilön terveydestä. Kehittyneet algoritmit ja koneoppimistyökalut jäsentävät nämä laajat data-aineistot paljastaen aiemmin huomaamatta jääneitä yhteyksiä ja riippuvuussuhteita. Tämän seurauksena terveydenhuollon ammattilaiset saavat käyttöönsä innovatiivisia työkaluja, joiden avulla voidaan räätälöidä potilaan biologiaan sopivia hoitoja. Täsmällisesti kohdennetun hoidon kehitys tuo mukanaan mullistavan muutoksen potilaan ja lääkärin väliseen suhteeseen, kun dataan perustuvat päätökset ja ennakoivat toimet asettavat terveydenhuollolle uuden standardin.

Nightingale Healthin veren merkkiaineisiin perustuvien riskiennustemallien on todistettu tunnistavan yksilöllisiä terveysriskejä ja mittaavan kliinisten hoitojen tehokkuutta.

Kroonisten sairauksien epidemia

Kakkostyypin diabeteksen ja sydän-ja verisuonitautien kaltaisten kroonisten sairauksien yleistyminen aiheuttaa alati kasvavan maailmanlaajuisen terveyshaasteen sekä valtavaa taloudellista ja resurssikuormitusta terveydenhuoltojärjestelmille. Ennaltaehkäiseville toimille ei ole koskaan ennen ollut näin suurta akuuttia tarvetta. Näiden sairauksien lisääntymisen ja vaikutusten hillitsemiseksi on ratkaisevan tärkeää keskittyä varhaisiin seulontoihin, elämäntapaohjeistukseen ja kliinisiin hoitoihin sekä yleisen tietoisuuden kasvattamiseen. Lopullisena tavoitteena ei ole vain hallita ja hoitaa kroonisia sairauksia, vaan ehkäistä niiden puhkeamista nykyisten ja tulevien sukupolvien etuja silmällä pitäen.

Kroonisia sairauksia hoitaessaan asiantuntijat ovat huomanneet erilaisista kausaalisista tekijöistä muodostuvan monimutkaisen verkoston. Vaikka geneettisillä tekijöillä on merkitystä, yhteiskunnallisten, ympäristöön liittyvien ja yksilöllisten tekijöiden monisyisellä vuorovaikutuksella on usein vieläkin merkittävämpi vaikutus sairausriskeihin. Esimerkiksi kaupungistumisen myötä ihmiset viettävät enemmän aikaa istualtaan, altistuvat enemmän saasteille ja kuluttavat enemmän prosessoitua ruokaa. Kaikki tämä on edesauttanut kroonisten sairauksien yleistymistä.

Sosioekonomiset erot kasvattavat haasteita entisestään. Syrjäytyneillä ei usein ole riittävästi mahdollisuuksia hankkia ravitsevaa ruokaa tai hyödyntää edullisia liikuntamuotoja. Kroonisten sairauksien luomien ongelmien ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaisen strategian. Päätöksentekijöiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden on ensiarvoisen tärkeää tehdä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että ennaltaehkäisevät toimet ovat kaikkien saatavilla ja toimivat kaikkien kohdalla tehokkaasti.

Nightingale Health on etulinjassa toteuttamassa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Teknologiamme avulla tavanomaisiin kroonisiin sairauksiin liittyviä riskejä voidaan havaita aiempaa kattavammin, vähemmällä työllä ja nykyisiin riskiarviointimenetelmiin verrattuna ylivertaisella tarkkuudella.

Terveydenhuoltoalan työntekijöihin kohdistuvat kasvavat paineet

Terveydenhuoltoalan ammattilaiset ympäri maailman kamppailevat ylivoimaisen suuren potilaskuorman kanssa. Tämä ylikuormitus vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja aiheuttaa potilaiden saaman hoidon laatuun liittyviä riskejä. Lääkärit tarvitsevat yhä enemmän aikaa potilaskohtaamisiin voidakseen ymmärtää, diagnosoida ja hoitaa sairauksia kokonaisvaltaisesti. Lisäksi edistyksellisille työkaluille ja teknologioille on selvästi tarvetta.

Teknologia ei tue terveydenhuollon työntekijöitä vain tarjoamalla aiempaa parempaa diagnostiikkaa, vaan sillä on ratkaiseva rooli sekä sairauksien ehkäisemisessä että kokonaisvaltaisessa potilashoidossa. Sähköiset potilastietojärjestelmät vähentävät paperityötä ja virheitä ja varmistavat siten yhtäläisen pääsyn potilaan koko sairaushistoriaan tämän hoitopaikan sijainnista riippumatta. Etähoito edistää hoidon jatkuvuutta yhdistämällä etäpotilaat ja asiantuntijat ilman tarvetta matkustaa. Tekoäly ja koneoppiminen kasvattavat merkitystään digitalisaation kehittyessä, sillä ne hyödyntävät ennakoivaa analytiikkaa osana mahdollisten sairauksien ja muiden terveysongelmien ennakoimista. Yhdistämällä huippuluokan teknologian ja terveydenhuollon tarjoamme ammattilaisille mahdollisuuden loistaa roolissaan ja tarjota erinomaista hoitoa.

Nightingale Healthin riskiennustemallit tarjoavat terveydenhuollon ammattilaisille aiempaa selkeämpää tietoa, minkä ansiosta he voivat keskittyä enemmän potilaan hoitoon. Tulokset esitetään käyttäjäystävällisessä muodossa ja tulosten pohjalta voidaan tarjota hoitoa vakiintuneiden kliinisten ohjeiden mukaisesti.

Yleinen oikeus laadukkaaseen hoitoon

Terveydenhuolto ei ole vain palvelu, se on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Jokainen ihminen ansaitsee saada laadukasta ja kokonaisvaltaista lääketieteellistä hoitoa sosioekonomisesta asemastaan, maantieteellisestä sijainnistaan tai taustastaan riippumatta. Hoidon saatavuudessa ja laadussa on selviä eroja eri puolilla maailmaa, mikä usein johtaa estettävissä oleviin komplikaatioihin ja kuolemiin. Yhdenvertaisen hoidon varmistaminen kaikille kansalaisille takaa entistä terveemmän ja tuottavamman yhteiskunnan sekä tukee ajatusta siitä, että yksilön taloudellinen tai sosiaalinen asema ei määrittele hänen elämänsä arvoa.

Näiden erojen kaventaminen ei ainoastaan aseta moraalisia velvoitteita, vaan se myös tarjoaa valtioille konkreettisia hyötyjä kaikilla tasoilla. Taloudellisesta näkökulmasta aiempaa terveempi väestö mahdollistaa pitkällä aikavälillä elinvoimaisemman työvoiman, toistuvien sairauspoissaolojen vähentymisen ja pienemmät terveydenhoitokulut. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta terveydenhuollon yhdenvertainen saatavuus puolestaan edistää sosiaalista koheesiota ja luottamusta, mikä taas vähentää etääntymisen tai syrjäytymisen tunnetta vähäosaisten keskuudessa. Lisäksi monimuotoisen väestön tarpeiden kiihdyttämä terveydenhuoltoalan innovointi voi johtaa entistä monipuolisempien ratkaisujen kehittämiseen, mikä hyödyttää jokaista ihmistä. Tasapuolisen hoidon saatavuuden saavuttaminen edellyttää kuitenkin monitasoista lähestymistapaa, jossa huomioidaan muun muassa toimintatapojen muutokset, julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö ja sitoutuminen terveydenhoitoon liittyvään koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen. Asettamalla terveydenhuollon etusijalle ja kantamalla siitä vastuuta yhdessä yhteiskunnat voivat siirtyä lähemmäksi todellisuutta, jossa kaikki saavat ansaitsemaansa hoitoa asemastaan riippumatta.

Nightingale Healthin teknologian skaalautuvuus yhdistettynä kustannustehokkuuteen on etu, joka erottaa sen muista. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta se voidaan ottaa käyttöön laajamittaisesti jopa julkisissa terveydenhuoltojärjestelmissä, jotka toimivat usein rajallisen budjetin varassa.