Eettiset periaatteet

Nightingale Healthin kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymiä eettisiä toimintaohjeita (Code of Conduct). Eettisten toimintaohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että jokainen työntekijä noudattaa Nightingale Healthin yhteisiä eettisiä perusperiaatteita.

Nightingale Healthin eettiset toimintaohjeet kuvaavat yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja yhtiön sitoutumista lakien ja asetusten noudattamiseen, sisältäen mm. seuraavat aihealueet.

Lainsäädännön noudattaminen

Nightingale Health noudattaa liiketoiminnassaan kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä ja Nightingale Healthia velvoittavia sitoumuksia. Nightingale Healthin sisäinen organisaatio on rakennettu vastaamaan sen EN ISO 13485 sertifioidun laatujärjestelmän vaatimuksia. Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä työtehtäviään hoitaessaan sekä Suomessa että muissa maissa, ja samaa odotetaan myös Nightingale Healthin liikekumppaneilta.

Lahjonnan ja korruption vastaiset politiikat

Nightingale Health ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Kaikenlainen korruptio ja lahjonta Nightingale Healthin toiminnoissa on kiellettyä. Nightingale Health ja sen työntekijät tai Nightingale Healthin puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät saa luvata, tarjota tai antaa lahjuksia tai muita lainvastaisia maksuja suoraan tai välillisesti viranomaisille tai muille tahoille liiketoiminnan käynnistämiseksi tai säilyttämiseksi taikka minkään muun syyn vuoksi. Nightingale Health, sen työntekijät tai Nightingale Healthin puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät saa myöskään pyytää tai hyväksyä lahjuksia tai laittomia maksuja. Nightingale Healthin työntekijä tai Nightingale Healthin puolesta toimiva kolmas osapuoli ei saa osallistua mihinkään toimintaan, joka heikentäisi luottamusta Nightingale Healthin puolueettomuuteen tai toiminnan luotettavuuteen.

Eturistiriidat

Nightingale Health ja sen työntekijät välttävät tilanteita, joissa Nightingale Healthin ja sen työntekijöiden edut olisivat ristiriidassa. Työntekijöiden tulisi aina toimia Nightingale Healthin edun mukaisesti ja kunnioittaa Nightingale Healthin asiakkaiden oikeuksia. Nightingale Healthin työntekijöiden ei tule osallistua liike- tai muihin toimiin, joista saattaa syntyä ristiriitaa yhtiön edun ja työntekijän tai hänen lähipiirin edun välillä. Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuoda avoimesti esiin mahdolliset eturistiriidat.

Luottamuksellisuus

Nightingale Healthin työntekijöiden voivat saada luottamuksellista tietoa Nightingale Healthin tai sen sopimuskumppaneiden liiketoimista. Tiedon luottamuksellisuudesta huolehditaan kaiken aikaa.

Työntekijöiden on huolehdittava kaiken luottamuksellisen tiedon säilyttämisestä luottamuksellisena riippumatta siitä, onko tieto saatu Nightingale Healthin tai yhtiön kanssa liiketoimintaa harjoittavalta taholta. Tällaisen tiedon ilmaiseminen on sallittua vain tilanteissa, joissa ilmaisulle on erillinen lupa tai kun tiedonantovelvollisuus perustuu lain säännöksiin.

Tietosuoja

Nightingale Health noudattaa kulloinkin soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka määrittää velvoitteet henkilötietojen keräämiselle, käsittelemiselle, prosessoimiselle, siirtämiselle ja säilyttämiselle.

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla aina soveltuvissa tietosuojalaeissa ja -määräyksissä edellytetty perusteltu syy. Henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä ainoastaan laissa täsmennetyin oikeudellisin perustein Nightingale Health tietosuojaselosteiden ja asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Kaikkien Nightingale Healthin työntekijöiden on noudatettava Nightingale Healthin tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä.

Rahanpesun kielto ja kansainväliset sanktiot

Jokaisen Nightingale Healthin työntekijän tulee noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Liiketoimiin ei tule myöskään ryhtyä sellaisten tahojen kanssa, joihin kohdistuu rikossyyte tai kansainvälisiä sanktioita.

Ihmisoikeudet

Nightingale Health kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia siten kuin ne on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa mielipiteenvapaus, ilmaisunvapaus, uskonnonvapaus ja yhdistymisvapaus sekä syrjimättömyys rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai seksuaaliseen suuntautumisen perusteella.

Yhtäläiset mahdollisuudet

Nightingale Health vaalii monimuotoisuutta ja edistää työntekijöiden tasapuolista ja yhdenmukaista kohtelua työn kaikilla osa-alueilla riippumatta henkilön etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskonnollisesta vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai muusta vastaavasta lailla suojatusta asemasta.