Tiedonantopolitiikka

Nightingale Health noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja ohjeita ja muita Nasdaq Helsinki Oy:n yhtiöön soveltuvia sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n ja Finanssivalvonnan ohjeita.

Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön sisäisiä sääntöjä ja ohjeita. Nightingale Healthin hallitus hyväksyy yhtiön tiedonantopolitiikan.

Tavoitteet ja periaatteet

Nightingale Healthin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhdenvertainen, riittävä ja olennainen tieto yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Nightingale Healthin rahoitusvälineiden hintaan, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Nightingale Healthin sijoittajaviestinnän periaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista.

Nightingale Healthin virallinen raportointikieli on englanti. Yhtiö julkaisee kaikki yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi.

Tiedotettavat asiat

Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Yhtiö julkaisee tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot niin pian kuin mahdollista ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyvät keskeiset tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla.

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Lisäksi Nightingale julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa:

  • merkittävät strategiamuutokset
  • merkittävät investointipäätökset
  • merkittävät organisaatiomuutokset
  • merkittävät yritysostot, divestoinnit, yhteisyrityssopimukset ja rahoitusjärjestelyt
  • muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajien vaihtuminen
  • olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä
  • merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset.

Yhtiötiedotteet, lehdistötiedotteet ja kutsu yhtiökokoukseen

Nightingale Healthin julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen kategoriaan: yhtiötiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotteen tyyppi määräytyy tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Yhtiötiedotteet

Nightingale Health julkistaa yhtiötiedotteella mahdollisimman pian sisäpiiritiedon sekä yllä kohdassa "Tiedotettavat asiat" määritellyt asiat. Lisäksi yhtiö julkistaa yhtiötiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot.

Säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyvien julkistusten ajankohdat esitetään yhtiön Sijoittajakalenterissa.

Yhtiötiedotteet toimitetaan Nasdaq Helsingille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan Nightingale Healthin sijoittajasivujen osiossa Yhtiötiedotteet.

Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan Nightingale Healthin liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa yhtiön sidosryhmien keskuudessa.

Kutsu yhtiökokoukseen

Nightingale Healthin yhtiöjärjestyksessä on määritelty yhtiökokouskutsun lähettämisen määräajat.

Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus ja julkistamisen lykkääminen

Nightingale Health julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No. 596/2014, ”MAR”) mukaisesti, jolloin MAR:n mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. MAR:n mukaan yhtiön on mahdollista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,
  • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja
  • yhtiö pystyy takaamaan sisäpiiritiedon säilymisen luottamuksellisena.

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja tekevät yhdessä päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Toimitusjohtaja voi poikkeustapauksessa tehdä lykkäyspäätöksen yksin, mikäli se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua.

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, laaditaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja tehdään lykkäyspäätös. Yhtiö julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos Nightingale Health arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema tai tulevaisuudennäkymiä koskevat ennusteet poikkeavat odottamattomalla tavalla ja merkittävästi, joko positiivisesti tai negatiivisesti, siitä, mitä yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti päätellä ja jos poikkeamalla todennäköisesti on olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Päätös tulosvaroituksen antamisesta perustuu Nightingalen aiemmin antamaan tietoon ja vallitseviin markkinaolosuhteisiin.

Hallitus tai toimitusjohtaja tekee julkistamispäätöksen käytettävissä olevien tietojen ja poikkeaman olennaisuuden perusteella. Prosessi toteutetaan viivytyksettä.

Tiedotuskanavat

Pääasiallinen sijoittajatiedon kanava on Nightingale Healthin verkkosivut. Nightingale Healthin tavoitteena on tarjota verkkosivuillaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jotta yhtiön sidosryhmillä on riittävä tieto muodostaakseen oikean kuvan yhtiön ja sen arvopaperien arvosta.

Nightingale Healthin yhtiötiedotteet toimitetaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingille, keskeisille tiedotusvälineille ja Nightingale Healthin sijoittajasivuille. Nightingale Healthin julkaisemat yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisusta. Taloudelliset raportit, selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkaisusta.

Muu oleellinen aineisto, kuten esitykset, webcastit ja puhelinkonferenssit, ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediasuhteet

Nightingale Health tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median yhteydenottoihin. Tapaamisten tavoitteena on antaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut median ja pääomamarkkinoiden edustajien kanssa perustuvat yhtiön aikaisemmin julkaisemiin tai yleisesti saatavilla oleviin tietoihin.

Vastuut ja lausunnonantajat

Lakiasiainjohtaja yhdessä lakiasiain- ja taloustoimintojen kanssa vastaa sijoittajaviestinnän materiaalien valmistelusta ja julkistamisesta sekä siitä, että ulkoinen viestintä noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lakiasianjohtaja vastaa myös sijoittajaviestintään liittyvien dokumenttien jakamisesta sijoittajille sekä sijoittajille suunnattujen verkkosivusisältöjen ylläpitämisestä ja säännöllisestä päivittämisestä. Lakiasiainjohtaja vastaa siitä, että julkistettavat tiedot on tarvittaessa hyväksytty sisäisten ja ulkoisten neuvonantajien toimesta ja että sisällöt ovat aina paikkansapitäviä.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit ja tiedotteet hyväksyy hallitus. Lisäksi hallitus hyväksyy merkittävät yhtiötiedotteet. Sisäpiiritiedon julkistamiseen liittyvät ja muut yhtiötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään lakiasiainjohtaja.

Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja ovat ensisijaisesti vastuussa viestinnästä osakkeenomistajien, sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Yhteydenpidosta mediaan vastaa ensisijaisesti toimitusjohtaja.

Kriisitilanteissa viestintää johtaa toimitusjohtaja. Kriisiviestinnästä vastaavat siihen nimetyt henkilöt, ja viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen luotettavasti, nopeasti, selkeästi, proaktiivisesti ja avoimesti.

Oaklins Merasco Oy (2285560-8) toimii Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisena yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana.

Huhut ja tietovuodot

Nightingale Health ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssinsa kehitystä, asiakkaisiin tai kilpailijoihin liittyviä asioita eikä valmisteilla olevia liiketoimia, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Yhtiö voi harkita yhtiötiedotteen julkistamista oikaistakseen selvästi väärän tai harhaanjohtavan tiedon, jolla voi olla olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Mikäli luottamuksellista ja oleellista tietoa on vuodettu julkisuuteen tai sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei pystytä takaamaan, yhtiö julkistaa asiasta yhtiötiedotteen mahdollisimman pian.

Hiljainen jakso

Nightingale Health noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja medialle tai muille osapuolille. Hiljaisen jakson aikana yhtiö ei myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Nightingale julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tulkinnat, poikkeamat ja ylläpito

Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö vastaa Nightingale Healthin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Toimitusjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa ja hyväksyttävästä syystä johtuen poiketa tiedonantopolitiikasta sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa.

Nightingale Healthin hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Johtoryhmä voi kuitenkin hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tiedonantopolitiikkaan.