Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaisesti ylintä päätösvaltaa Nightingale Healthissa käyttää yhtiökokous, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, osinkojen jakamisesta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen kutsuu koolle hallitus. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen omasta aloitteestaan, mutta on velvollinen kutsumaan yhtiökokouksen koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai jos vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista omistavat osakkeenomistajat niin vaativat.

Jokaisella osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle tämän lain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta Nightingale Healthin verkkosivuilla ilmoitettuun määräpäivään mennessä tai vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Nightingale Healthin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaistaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, tai hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla, joka on merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista, päätösehdotukset ja kokousasiakirjat ovat saatavilla Nightingale Healthin verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta on kerrottu Sijoittajakalenterissa.

Lisätietoja varsinaisesta yhtiökokouksesta 2021: Varsinainen yhtiökokous 2021

Lisätietoja varsinaisesta yhtiökokouksesta 2022: Varsinainen yhtiökokous 2022

Lisätietoja ylimääräisestä yhtiökokouksesta 2022: Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Lisätietoja ylimääräisestä yhtiökokouksesta 2023: Ylimääräinen yhtiökokous 2023

Lisätietoja varsinaisesta yhtiökokouksesta 2023: Varsinainen yhtiökokous 2023

Lisätietoja varsinaisesta yhtiökokouksesta 2024: Varsinainen yhtiökokous 2024